Vastgoed: duurzaam verbonden?

Over het algemeen is bij aankoop van een (onroerend) goed vrij duidelijk welke zaken, of welke bestanddelen, deel uitmaken van het gekochte. Bij aankoop van een perceel grond bijvoorbeeld is immers zichtbaar hoe groot het perceel is en welke zaken zich daarop bevinden. Bovendien geeft de informatie in het Kadaster uitsluitsel over de oppervlakte. Lastiger wordt het wanneer een bestanddeel op het eerste gezicht wel onderdeel lijkt te zijn van het gekochte onroerend goed maar dit achteraf toch niet het geval blijkt.

Aankoop

Deze situatie deed zich voor in het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2018[1]. In deze zaak kocht de koper kweek-en containervelden. Bij de koop ging de koper ervan uit dat hij ook de stelcon-platen had gekocht die op deze velden lagen. De verkoper had deze platen echter verwijderd terwijl de koper dus dacht dat deze zouden blijven liggen. De Hoge Raad stelde de verkoper in het gelijk omdat de stelcon-platen geen bestanddeel waren van het onroerend goed. Uit niets bleek dat deze platen specifiek waren gemaakt voor de kweek-en containervelden en dat zij dus in constructief opzicht specifiek hierop waren afgestemd. Bovendien kon volgens de Hoge Raad naar verkeersopvattingen niet worden gezegd dat de stelcon-platen onderdeel uitmaakten van de kweek-en containervelden en dat deze velden, zonder de aanwezigheid van de stelcon-platen, niet voltooid waren. De koper viste dus uiteindelijk achter het net.

Eigendomsrecht

De wet bepaalt dat de eigenaar van de grond, tevens eigenaar is van de zaken/bestanddelen die duurzaam met de grond zijn verbonden. Met andere woorden: als een bepaalde zaak met al zijn onderdelen kan worden gezien als een geheel en het onroerend goed betreft (dus bijvoorbeeld een gebouw), dan valt alles onder het eigendomsrecht van de eigenaar van de grond. Bij roerende zaken, zoals de stelcon-platen in de voornoemde uitspraak, is dit vaak veel lastiger te bepalen.

In de praktijk komen dit soort problemen regelmatig voor. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de zonnepanelen van een zonnepark of (geïntegreerd) in de gevel of het dak van een pand. Wie is dan de eigenaar/rechthebbende van de panelen? Bij de beantwoording van deze vraag wordt in de eerste plaats gekeken naar de omstandigheden van het geval zoals de aard en inrichting van het onroerend goed, de bestemming ervan, de kenbaarheid naar buiten (dus voor een willekeurige derde) en de bedoeling van de eigenaar (om de panelen slechts tijdelijk of duurzaam met de grond/het onroerend goed te verenigen).

  1. K.J.T. (Karel) Boersma, Bierman Advocaten te Tiel

Karel Boersma is advocaat bij Bierman Advocaten en docent op de Cursus Vastgoedrecht. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het eigendomsrecht (en de daarmee samenhangende zakelijke rechten) van het onroerend goed.  Naast het eigendomsrecht komen tijdens de cursus tal van interessante onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de Vastgoedpraktijk zoals financiering, ruimtelijke ordening, aanbesteding en koop-en huurcontracten.

[1] Hoge Raad 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2256

Na de cursus Vastgoedrecht:

  • Creëert u het benodigde overzicht binnen het vastgoedrecht
  • Bent u op de hoogte van de komende veranderingen inclusief de kansen die het biedt
  • Voorkomt u onnodige juridische procedures en hoge kosten
  • Leert u inschatten waar de risico’s en valkuilen van uw project liggen
  • Ziet u kansen voor uw project binnen de financiële en juridische kaders
Bekijk de Basiscursus Vastgoedrecht

Bekijk ook

NIB traint al haar docenten gratis in het opzetten van online les

Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, volgt de wereld momenteel een snelcursus …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *