Home » Bouw » Ontwikkelingen op het terrein van wonen

Ontwikkelingen op het terrein van wonen

Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen. Uitbreiding en renovatie van de woningvoorraad is noodzakelijk om de kwaliteit van woningen te waarborgen en bewoners verantwoord te huisvesten. Tegelijkertijd doen zich allerlei ontwikkelingen voor op het terrein van volkshuisvesting. Wat betekent dit voor uw gemeente of uw woningcorporatie?

Aan het woord zijn enkele experts:

 

Visie op lokaal woonbeleid

Gemeenten staan voor nieuwe uitdagingen bij het ontwikkelen van een goed lokaal woonbeleid. De herziening van de Woningwet zal de verhoudingen beïnvloeden tussen de lokale partijen. Taken van woningcorporaties worden scherper afgebakend, rollen en verantwoordelijkheden van centrale en lokale overheden worden opnieuw bepaald. Verhuurdersheffing en saneringsbijdragen eisen hun tol wat betreft de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. De woningmarkt is de economische crisis nog niet te boven en het huurbeleid dreigt segregatie in de wijken te versterken. Hoe kunt u als beleidsmedewerker volkshuisvesting het gemeentebestuur optimaal ondersteunen om met woningcorporaties en stedelijke bewonersorganisaties tot goede afspraken te komen?

Jaap van der Veen, adviseur Wonen en Wijken bij Stade Advies en docent op de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op het terrein van volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, wijkontwikkeling en bewonersparticipatie


Dynamiek in de sociale huursector

In de komende jaren gaat er veel veranderen in de Nederlandse sociale huursector. Door de Novelle Herziening Woningwet van Minister Blok, die in de loop van 2014 door de Tweede Kamer besproken gaat worden, zullen woningcorporaties zich vooral gaan richten op wat velen zien als hun kerntaak: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Andere activiteiten (bouwen in het middensegment, ontwikkelen van commercieel vastgoed) zullen alleen nog mogelijk zijn als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de gemeenten. Niet alleen zal het karakter van de prestatieafspraken veranderen, de novelle voorziet ook in een sterkere invloed van de gemeente op het corporatiebeleid.

Joris Hoekstra, onderzoeker bij OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Technische Universiteit Delft, verricht lokaal, nationaal en internationaal onderzoek naar het woonbeleid en de woningmarkt


Woonbeleid in de nieuwe realiteit van ruimtelijke ontwikkeling

In de ruimtelijke vakwereld wordt gesproken over de nieuwe realiteit, gebiedsontwikkeling 2.0 en zelfs 3.0 en alternatieve ruimtelijke ontwikkelprocessen als bottom-up of organisch ontwikkelen. De economische crisis heeft in de ruimtelijke wereld een duidelijke weerslag gehad, waardoor planmatig denken en programmagestuurd bouwen achterhaald is. ‘Laat nieuwe ontwikkelingen maar organisch groeien’ vat de nieuwe trends goed samen. Hoe past dit binnen ruimtelijk of volkshuisvestelijk beleid? Duidelijke doelstellingen en ambities, maar met ruimte voor lokale initiatieven en afwijkingen, kunnen de nieuwe robuustheid geven. Centrale opzet hierin: laat middelen en instrumenten niet in de weg staan van initiatieven die leiden tot een betere ruimtelijke kwaliteit.

Ruud Broekman, adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project en docent op de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten


Wijkveiligheid door integrale aanpak en heldere keuzes

Er ligt een directe relatie tussen wijkveiligheid en de kwaliteit van de woningvoorraad in een aantal probleemwijken in Rotterdam. Sociale woningbouw, goedkope particuliere woningen, eigenaren die weinig investeren maar veel rendement behalen, plus een eenzijdig aanbod van kleine woningen en gestapelde bouw en een gebrek aan buitenruimte hebben vooral aantrekkingskracht op mensen met een zwakke sociaal- economische positie. Problemen op het gebied van (woon-)overlast, fraude, criminaliteit, over- en illegale bewoning, uitbuiting, burenruzies etc. zijn het vaak het gevolg. Alleen investeren in “stenen” is niet genoeg. Een integrale aanpak met samenhang tussen inzet op sociaal, fysiek en veiligheidsterrein is onontbeerlijk. Regie, kosten en baten en tegenstrijdige belangen staan de oplossing echter regelmatig in de weg. Zeggen is één, doen is twee.
Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een van de probleemwijken in Rotterdam


Lees ook de visies van 3 andere experts >>


De regie ligt in uw handen

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Volkshuisvesting.

Ontwikkel uzelf in 7 dagen tot allround Beleidsmedewerker Volkshuisvesting.

Bekijk het programma

Bekijk ook

Ben jij een goede projectleider bij bouwprojecten?

Projectmanagement bij bouwprojecten vormt de basis voor het proces. Een projectleider- of manager is verantwoordelijk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *